πŸ“š Bundle Version History

net.kishonti.gfxbench.metal.osx

v5.0.2
βœ… Yes, Native Apple Silicon Support
πŸ–₯ Supported Architectures X86, ARM
Full Info Plist
{
 "BuildMachineOSBuild": "13A603",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "English",
 "CFBundleExecutable": "gfxbench_metal",
 "CFBundleIconFile": "icon",
 "CFBundleIdentifier": "net.kishonti.gfxbench.metal.osx",
 "CFBundleInfoDictionaryVersion": "6.0",
 "CFBundleName": "GFXBench Metal",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "5.0.2",
 "CFBundleSignature": "????",
 "CFBundleSupportedPlatforms": [
  "MacOSX"
 ],
 "CFBundleVersion": "50002.1",
 "CSResourcesFileMapped": true,
 "DTCompiler": "com.apple.compilers.llvm.clang.1_0",
 "DTPlatformBuild": "12B5044c",
 "DTPlatformName": "macosx",
 "DTPlatformVersion": "11.0",
 "DTSDKBuild": "20A5408a",
 "DTSDKName": "macosx11.0",
 "DTXcode": "1220",
 "DTXcodeBuild": "12B5044c",
 "LSApplicationCategoryType": "public.app-category.utilities",
 "LSMinimumSystemVersion": "10.11",
 "LSRequiresCarbon": true,
 "NSHighResolutionCapable": "True",
 "NSHumanReadableCopyright": "Copyright 2015 Kishonti Ltd. | All rights reserved",
 "NSPrincipalClass": "NSApplication"
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 13.248260498046875,
 "architectures": [
  {
   "bits": "32-bit",
   "fileType": "Fixed Virtual Memory Shared Library File",
   "header": {
    "magic": 3405691582,
    "cputype": 0,
    "cpusubtype": 16,
    "filetype": 3,
    "ncmds": 1024,
    "sizeofcmds": 7064368,
    "flags": [
     "The object file is the output of an incremental link against a base file and can not be link edited again.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "The object file's undefined references are bound by the dynamic linker when loaded."
    ]
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 3405691582,
     "size": 2,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": 4103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": 1024,
     "size": 7064368,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": "Dynamic Linker Load Command",
     "size": 4108,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 443392,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 6797536,
     "size": 14,
     "offset": " 0x28"
    }
   ],
   "magic": "cafebabe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": "v7em",
   "processorType": 0
  },
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 38,
    "sizeofcmds": 5088,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x4000"
    },
    {
     "description": "Symbol segment command",
     "size": 38,
     "offset": " 0x4008"
    },
    {
     "description": "Function Starts Command",
     "size": 2195589,
     "offset": " 0x4010"
    },
    {
     "description": 2195589,
     "size": 25,
     "offset": " 0x4018"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x4020"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x4028"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x4060"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x4068"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 313344,
     "offset": " 0x4080"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 313344,
     "offset": " 0x4090"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "4000",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  },
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 12,
    "cpusubtype": 0,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 39,
    "sizeofcmds": 4936,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 0,
     "size": 39,
     "offset": " 0x6c4008"
    },
    {
     "description": "Dynamic Loader Environment Command",
     "size": 2195589,
     "offset": " 0x6c4010"
    },
    {
     "description": 2195589,
     "size": 25,
     "offset": " 0x6c4018"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x6c4020"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x6c4028"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x6c4060"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x6c4068"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 302080,
     "offset": " 0x6c4080"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 302080,
     "offset": " 0x6c4090"
    },
    {
     "description": 302080,
     "size": 5,
     "offset": " 0x6c4098"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "6c4000",
   "processorSubType": "all",
   "processorType": "ARM"
  }
 ]
}
Report Update