πŸ“š Bundle Version History

mm.tower-6-KG

v1.00
βœ… Yes, Native Apple Silicon Support
πŸ–₯ Supported Architectures X86, ARM
Full Info Plist
{
 "BuildMachineOSBuild": "20G5023d",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "en",
 "CFBundleExecutable": "Tower 6 [Lic]",
 "CFBundleIconFile": "App.icns",
 "CFBundleIdentifier": "mm.tower-6-KG",
 "CFBundleInfoDictionaryVersion": "6.0",
 "CFBundleName": "Tower 6 [Lic]",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "1.0",
 "CFBundleSignature": "????",
 "CFBundleSupportedPlatforms": [
  "MacOSX"
 ],
 "CFBundleVersion": "1",
 "DTCompiler": "com.apple.compilers.llvm.clang.1_0",
 "DTPlatformBuild": "12E262",
 "DTPlatformName": "macosx",
 "DTPlatformVersion": "11.3",
 "DTSDKBuild": "20E214",
 "DTSDKName": "macosx11.3",
 "DTXcode": "1250",
 "DTXcodeBuild": "12E262",
 "LSMinimumSystemVersion": "10.14",
 "NSHumanReadableCopyright": "Copyright Β© 2020 Mojave. All rights reserved.",
 "NSMainNibFile": "MainMenu",
 "NSPrincipalClass": "NSApplication"
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 0.1745758056640625,
 "architectures": [
  {
   "bits": "32-bit",
   "fileType": "Fixed Virtual Memory Shared Library File",
   "header": {
    "magic": 3405691582,
    "cputype": 0,
    "cpusubtype": 16,
    "filetype": 3,
    "ncmds": 1024,
    "sizeofcmds": 6928,
    "flags": [
     "The object file is the output of an incremental link against a base file and can not be link edited again.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "The object file's undefined references are bound by the dynamic linker when loaded."
    ]
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 3405691582,
     "size": 2,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": 4103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": 1024,
     "size": 6928,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": "Dynamic Linker Load Command",
     "size": 4108,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 6144,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 84752,
     "size": 14,
     "offset": " 0x28"
    }
   ],
   "magic": "cafebabe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": "v7em",
   "processorType": 0
  },
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 22,
    "sizeofcmds": 2912,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x4000"
    },
    {
     "description": "Symbol segment command",
     "size": 22,
     "offset": " 0x4008"
    },
    {
     "description": "TwoLevel Hints Load Command",
     "size": 131205,
     "offset": " 0x4010"
    },
    {
     "description": 131205,
     "size": 25,
     "offset": " 0x4018"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x4020"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x4028"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "4000",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  },
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 12,
    "cpusubtype": 0,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 23,
    "sizeofcmds": 2984,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 0,
     "size": 23,
     "offset": " 0x18008"
    },
    {
     "description": "Prebind Checksum Load Command",
     "size": 131205,
     "offset": " 0x18010"
    },
    {
     "description": 131205,
     "size": 25,
     "offset": " 0x18018"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x18020"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x18028"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "18000",
   "processorSubType": "all",
   "processorType": "ARM"
  }
 ]
}