πŸ“š Bundle Version History

net.pcsx2.pcsx2

v1.7.0-dev
πŸ”Ά App has not yet been reported to be native to Apple Silicon
πŸ–₯ Supported Architectures X86
Full Info Plist
{
 "CFBundleDocumentTypes": [
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "iso",
    "cso",
    "chd"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "PCSX2.icns",
   "CFBundleTypeName": "PS2 Game",
   "CFBundleTypeRole": "Viewer"
  }
 ],
 "CFBundleExecutable": "PCSX2",
 "CFBundleIconFile": "PCSX2.icns",
 "CFBundleIdentifier": "net.pcsx2.pcsx2",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "English",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "1.7.0-dev",
 "CFBundleVersion": "v1.7.0-dev-1241-gc85a3c4",
 "NSHumanReadableCopyright": "Licensed under GPL version 3",
 "LSMinimumSystemVersion": "10.9",
 "NSHighResolutionCapable": true
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 6.368690490722656,
 "architectures": [
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 30,
    "sizeofcmds": 3240,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 524291,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": 524291,
     "size": 30,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": "Segment Split Information Command",
     "size": 10584197,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": 10584197,
     "size": 25,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x28"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x60"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x68"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  }
 ]
}
Report Update